Упис у Рачунарску гимназију

Пријемни испит

За упис у Рачунарску гимназију полаже се пријемни испит из математике, који се организује у првој половини јуна текуће године. Максималан број бодова које ученици могу да освоје је 70. Резултати пријемног испита излазе истога дана. Задаци за пријемни су из литературе одобрене од стране надлежног министарства, односно Збирке задатака.
Са резултатима завршног матурског испита из математике у својој основној школи, ученици могу аплицирати за упис у гимназију. Потребно је да поднесу оверену потврду о броју освојених бодова.
Пријемни испит не полажу кандидати који су освојили награде на окружним, републичким или међународним такмичењима из информатике, математике или физике.

Бодовање

Поред бодова освојених на пријемном испиту из математике, вреднује се и: 
•    Општи успех постигнут у VI, VII и VIII разреду - сабирају се средње оцене и помноже бројем 2, 
•    Укупан број бодова заокружује се на две децимале. На основу општег успеха, ученик може да оствари највише 30 бодова.

Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова које је кандидат стекао на основу пријемног испита и општег успеха у основној школи. 
За упис у Рачунарску гимназију потребно је најмање 50 поена по основу успеха и бодова на пријемном испиту.  Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у Рачунарску гимназију оствари исти број бодова, предност у рангирању, од броја предвиђеног за упис, имају: 
•    Носиоци дипломе Вук Караџић; 
•  Ученици који су освојили већи број бодова на такмичењима из математике, физике и информатике; 
•    Ђаци који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета; 
•    Матуранти који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту.

Документа потребна за упис:
•    Извод из матичне књиге рођених,
•    Сведочанство основне школе,
•    Пријава за упис коју попуњава ученик или родитељ,
•    Доказ о освојеним наградама или похвалама на такмичењима из математике, информатике и физике, Вукова диплома,
•    Дипломе или доказе о другим постигнутим резултатима (за случај да по броју бодова не може да се утврди редослед кандидата),
•    Потписан уговор о школовању са учеником и родитељем.

Уговор о школовању

Приликом уписа у Рачунарску гимназију потписује се уговор  којим се регулишу услови пружања услуга од стране школе, с једне стране, и обавезе одговорног лица (родитеља), с друге стране, у вези плаћања услуге школовања. Уговор се потписује на период од годину дана, односно за једну школску годину.
Уговором се регулише загарантована цена школовања, односно цена прихваћена приликом потписивања уговора не може бити промењена до завршетка школовања ученика. У цену школарине су укључена предавања, вежбе, менторски рад из рачунарства, математике и физике, додатна настава, факултативна настава, комплет литературе (у штампаном или електронском облику), додатна стручна усавршавања из информатичких дисциплина предвиђена програмима светских информатичких компанија (Cisco, Oracle, Microsoft).
Уговор о школовању родитељ и ученик могу детаљно погледати у секретаријату школе.

Школарина

Рачунарска гимназија одобраве попусте за највредније ученике и то:
•    35 % попуста при упису у I разред имају ученици који су шести, седми и осми разред завршили са одличним успехом и положили пријемни испит, а да би приликом уписа у наредне разреде задржали овај попуст морају завршити све претходне разреде са одличним успехом, 
•    25 % попуста за упис у наредну годину имају освајачи награда (бар на државном нивоу) из информатике, математике или физике,
•    10% попуста при упису у наредну школску годину за ученике који претходни разред у РГ-у заврше просечном оценом 5.00, 
•    5 % попуста при упису у наредну школску годину остварују ученици који претходни разред у РГ-у заврше са одличним успехом.

Цена школовања за једну годину у Рачунарској гимназији за ученике који су све претходне разреде завршили са одличним успехом износи 2.574€ (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате). У случају плаћања на рате укупна цена је 2860 € (при упису се плаћа 1144 €, друга рата од 858€ до 26. децембра и трећа од 858€ до 10. марта).
За остале ученике цена школовања је 3960€. У случају плаћања на рате укупна цена је 4400 € (при упису се плаћа 1760€, друга рата од 1320€ до 26. децембра и трећа од 1320€ до 10. марта).
У цену школарине укључена су предавања, вежбе, менторски рад из математике, информатике и физике, додатна настава, факултативна настава, комплет литературе (у штампаном и електронском облику), осигурање ученика, додатна стручна усавршавања из информатичких дисциплина предвиђена програмима светских информатичких компанија.